Главная » Файлы » Китобхо ба забони точики.

"Доми шайтон" John Bevere18.03.2010, 10:48
Сарсухан

Китобе, ки ту дар даст дори, эхтимол мух,имтарин вохури дар давоми зиндагиат бо хакикат мешавад. Ман инро бо боварии пурра гуфта метавонам на аз барои он ки ин китобро навиштам, лекин аз барои худи мазмунаш. Масъалаи хафагй - ин худи маркази Доми шайтон аст - ва бисёр вакт ин монеъаи душвортарине, ки одам бояд бо он ру ба ру шуда онро мағлуб кунад.

Шогирдони Исо шохидони бисёр муъч,изахри бузург ва намоён шуданд. Онхр хайрон шуда тамошо мекарданд, ки чй тавр чашмони нобино кушода мешуданд ва мурдагон зинда мешуданд. Онхр шуниданд, ки Исо ба тундбоди марговар фармон дода ва он хомуш шуд. Онхр диданд, ки хазорхр сер шуданд аз барои он ки Исо муъчиза карда якчанд-то нону мохиро афзун кард. Руйхати аломатхрву муъч,изахри Исо он кадар беохир буд, чй тавре, ки Китоби Мукаддас мегуяд китобхри тамоми дунё онхрро гунчрнда наметавонистанд.

Х,еч, гох, одамизод шохиди дасти муъчизакори Худо ба он тарзи бузург ва намоён набуданд. Шогирдонаш хайрону х,аросон буданд, лекин ощо на аз барои ин муъчизахр ба канори шакку шубх,а наздик омаданд. Лекин он мушкилие, ки баъдтар дар охири хизмати Исо дар руи замин буд, онхрро ба шакку шубха водор кард. Исо ба шогирдонаш фармон дод, ки «Агар бародарат... рузе хафт карат ба ту гунох, кунад ва рузе хафт карат ручуъ намуда, гуяд: «Тавба кардам», - уро афв намо». Онх,о тез ба У ч,авоб дода гуфтанд: «Имони моро зиёд кун» (Лук,о 17:3-5). Муъчизахр онхрро водор накарданд, ки барои имони зиёдтар, ё барои зинда кардани мурдагон, ё барои хомуш кардани бахр фарёд кунанд; лекин фармони соддаро ич,ро кардан душвор буд, яъне одамонеро, ки нисбати ощо нодуруст рафтор карданд, бубахшанд.

Исо гуфт: «Хеч, мумкин нест, ки васвасахр ба миён наоянд» (Лукр 17:1). Гап дар имконияти хафа шудан нест, лекин дар он, ки ту ба хафагй чй тавр ч,авоб медихй. Афсус, лекин ин рост аст, ки на баъзехр, вале бисёрихр хафа шуда асир хастанд.
Дах, сол гузашт аз он вакте, ки ин китоб бори аввал чоп шуд. Ва дар ин муддат мо шумораи беохири хатхрро гирифтему бисёр шахрдатхрро шунидем, ки одамон, оилахр ва хизматхр аз барои ростии Каломи Худо, ки дар ин китоб аст, шифо ёфта дигар шуданд. Мо баъзе мисолхрро барои рухбаланд кардани шумо навиштем. Мо барои хамаи ощо шод шуда Худоро ч,алол мегуем!
Як пешво мегуфт, «Калисои мо ба шикастхурии калон наздик буд. Хрлат ноумед буд. Ман китоби «Доми шайтон» -ро ба хар пешво додам. Шикастшавй бозистод ва имруз мо як х,астем!»

Бисёр оилахр ба чудой дучор нашуданд. Ба наздикй баъд аз мавъиза кардан дар ш.Небраска як оила ба наздам омад. Занаш гуфт: «Дах, сол пеш пешвоёни ин калисо маро ранчрнданд. Ман таънаомезу бадгумон шудам ва доимо худаму акидаамро мухрфизат мекардам. Аз барои ранч,ам оилаам азоб мекашид ва хамсарам мехост аз ман чудо шавад. У начрт наёфта буд ва намехост бо калисо коре дошта бошад. Касе ба ман китоби «Доми шайтон» -ро дод. Ман онро хондам ва дар мухлати кутох, пурра аз хафагй ва алам озод шудам. Вакте ки шавхарам дигаргунихрро дар ман дид, у хаёташро ба Исои Масех, бахшид ва чудошавиро боздошт». Шавхараш назди занаш истода табассум мекард. Х,ангоме ки занаш накл карданро тамом кард, у дар бораи тагиротхри ач,ибе, ки дар хаёташ ва хонааш руй доданд, шах,одат кард!
Шахрдате, ки аз хама зиёдтар ба дилам таъсир кард, руй дод вакте, ки ман дар ш.Неапол, Флорида будам. Пеш аз маъвиза кардан марди калони миёнсол аз ч,ояш хеста хрдисаи фоч,ианоки худро гуфта гиря мекард: «Тамоми хаётам ман хис мекардам, ки гуё байни ману Худо деворе хает. Ман ба ч,амъомадхр меомадам, дигарон дар он ч,о хузури Худоро хис мекарданд, лекин ман бетараф ва карахт шуда тамошо мекардам. Х,атто вакте ки ман дуо мехондам, рахрй ё хузури Худо намеомад. Якчанд хафта пеш ба ман китоби «Доми шайтон» -ро доданд. Ман онро пурра хондам. Ман фахмидам, ки бисёр солхр пеш ба доми шайтон афтидам. Ман аз модарам нафрат доштам, чунки у маро дар синну соли шашмохагиам партофт. Ман фах,мидам, ки бояд ба наздаш рафта уро бубахшам. Ман ба у занг зада бо у дуюм маротиба дар давоми сию шаш сол гап задам. Ман фарёд карда гуфтам: «Модарчрн, ман тамоми хаётам шуморо бахшида наметавонистам, ки шумо маро тарк кардед». У гиря карда ч,авоб дод: «Писарам, дар давоми сию шаш соли охир ман аз худам нафрат медоштам, ки туро монда рафтам».
У давом дода гуфт: «Ман уро бахшидам ва у худашро бахшид; мо оштй шудем»

Баъд кисми ач,ибаш расид. «Акнун деворе, ки маро аз хузури Худо ч,удо мекард, нест шуд!»
Дар ин лахза у худро идора накарда ашк мерехт. Вай базур ин калимахри охиринро гуфт: «Хрло ман х,амчун кудаки хурд дар хузури Худо гиря мекунам».
Ман кувваи ин асириро медонам ва ин асирй х,акикист. Ман солхр асири азоби он будам. Ин китоб назария нест; ин Каломи зиндашудаи Худо. Он пур аз хакикатхрет, ки ман шахсан онхрро дарк кардам. Ман боварй дорам, ки ин китоб туро кавй мегардонад. Хангоми хонданат аз Худованд хох,иш кун, ки имонатро зиёд кунад! Вакте ки ту дар имонат калон мешавй, У ч,алол меёбад ва ту бо шодй пур мешавй! Бигзор Худо туро бошукухрна баракат дихад.
Ч,он Бивер
 
Категория: Китобхо ба забони точики. | Добавил: woltj
Просмотров: 2941 | Загрузок: 1259 | Комментарии: 4
Слово жизни Душанбе on
Всего комментариев: 4
0
1 Sauda   [Материал]
Прочла на едином дыхании весной этого года в переводе на шведском языке: незабываемое раскрепощающее переживание!

0
2 woltj   [Материал]
Слава Богу!

0
3 Прохожу так рядом...   [Материал]
Как будто эту книгу переводил какой нибудь татарин, который вырос в узбекистане...
Что это за шедевральное предложение: "Х,еч, гох, одамизод шохиди дасти муъчизакори Худо ба он тарзи бузург ва намоён набуданд."

0
4 woltj   [Материал]
О, мы так рады, что вы не татарин, который вырос в Узбекистане. Но значит Вы не способны на шедевры.  wacko

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]